Svar från Servicejouren på skatteverket.se 2007-05-24 angående omvänd skattskyldighet i byggbranschen.


Här visar vi resultatet av vår korrespondens med skatteverkets servicejour angående hur varor ska hanteras i samband med byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet.

Slutsatsen är att:

även varorna ska i normalfallet omfattas av den omvända skattskyldigheten (så länge den utförda tjänsten omfattas av den).

på köparens momsdeklarationen ska ingen uppdelning göras mellan varorna och tjänsterna för en sådan faktura. Allt med omvänd skattskyldighet, både varor och tjänster, ska ingå i det belopp som redovisas i momsdeklarationens ruta 24 "Inköp av tjänster i Sverige". Ruta 23 "Inköp av varor i Sverige" lämnas tom.

Observera att texten visas omvänt kronologisk, dvs att servicejourens sista svar visas överst och Magentas ursprungliga fråga visas längst ner.

Svar från Servicejouren (2007-05-24)

Hej!

Nej.

Med vänliga hälsningar

Lars Moberg

Skatteverket, Servicejouren

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga från Magenta

Hej!

Tack för svaret.

En följdfråga för att vi ska veta hur vi ska lägga upp det hela i vår programvara:

Finns det något fall där ruta 23 i momsdeklarationen blir aktuell i samband med omvänd skattskyldighet inom byggbranschen?

Med vänlig hälsning

Torbjörn Gerhardsson

Magenta Data AB

--------------------------------------------------------------------------------

Svar från Servicejouren

Hej!

Om hela tillhandahållandet anses som en tjänst, dvs. det huvudsakliga tillhandahållandet är installationen, ska någon uppdelning vid redovisningen inte göras. Redovisning i ruta 24.

Med vänliga hälsningar

Lars Moberg

Skatteverket, Servicejouren

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga från Magenta

Hej!

Tack för svaret (angående varor och tjänster med omvänd skattskyldighet),

Som bakgrund: Vi utvecklar faktureringsprogrammet Magenta Fakturering och förbereder nu programmet att klara av omvänd skattskyldighet inom byggbranschen från 1 juli 2007.

Följdfråga till ert senaste svar:

Antag en faktura med tjänster och varor som uppfyller villkoren för omvänd skattskyldighet inom byggbranschen så att hela fakturan (både tjänster och varor) blir omvänt skattskyldiga. Ska fakturamottagaren redovisa varorna under ruta 23 och tjänsterna under ruta 24 sin momsdeklarationen eller anses tjänsterna "smitta" varorna så att köparen ska ta upp allt under ruta 24 i sin momsdeklaration?

Med vänlig hälsning

Torbjörn Gerhardsson

Magenta Data AB

--------------------------------------------------------------------------------

Svar från Servicejouren

Hej!

Beträffande tillhandahållanden som inbegriper varor och montering eller installation av dessa, behöver det, när tillämpning av reglerna om omvänd skattskyldighet aktualiseras, tas ställning till dels om transaktionen innebär att en vara eller en tjänst omsätts, dels - för det fall ett tillhandahållande av tjänst anses föreligga - om tjänsten kan hänföras till bygginstallation.

Om det ingår monterings- eller installationsarbeten i samband med leverans av t.ex. en maskin kan, i vissa fall, omsättningen i förhållande till kunden anses som en omsättning av vara. Det blir då överhuvudtaget inte aktuellt att tillämpa sådan omvänd skattskyldighet som nu införts. (I rådets direktiv 2006/112/EG - i det följande benämnt mervärdesskattedirektivet - och i ML finns beskattningslandsregler avseende den situationen att en omsättning av varor som installeras eller sammansätts anses som en omsättning av vara, artikel 36 första och andra styckena i mervärdesskattedirektivet samt 5 kap. 2 § första stycket 2 ML).

Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande, dvs. om tillhandahållandet har karaktär av tjänst, bör däremot tillhandahållandet i stället anses utgöra omsättning av tjänst. Exempel på sådana tillhandahållanden är reparationstjänster och byggtjänster (entreprenader) som innefattar maskindelar respektive byggmaterial. Faktorer som kan ha betydelse vid bedömning av om en vara eller en tjänst föreligger är exempelvis avtalets innehåll, priset, arbetstid och arbetskostnader.

Bedömningen av om en tjänst som inbegriper montering eller installation av utrustning och maskiner kan hänföras till byggverksamhet ska göras utifrån SNI 2002. Där framgår att uppförande eller installation av industriutrustning överhuvudtaget inte omfattas av byggverksamhet. Till bygginstallation hänförs enligt SNI 2002 såvitt nu är i fråga bl.a. installation av elvärmesystem, antenner, hissar och rulltrappor (som samtliga utgör exempel på elinstallation), samt dessutom bl.a. installation av centralvärme, sprinkleranläggningar, vattenledningar, ventilationsanläggningar och kylinstallationer för icke industriellt bruk (som samtliga utgör exempel på VVS-arbeten).

En tillämpning av SNI-systemet innebär i princip alltså att - när det gäller installation eller montering av utrustning och maskiner som mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra tillhandahållande av tjänst - omvänd skattskyldighet kommer att gälla i de fall installationen sker för byggnadens allmänna ändamål eller för verksamhet som inte är industriell verksamhet (s.k. verksamhetstillbehör) men däremot inte i de fall installationen sker för en industriell verksamhet som ska bedrivas i byggnaden eller anläggningen.

En byggnads- eller anläggningsentreprenad betraktas som ett skattepliktigt tillhandahållande av en tjänst. Skattskyldigheten omfattar även material och andra varor som tillhandahålls i samband med tjänsten. Detta följer av allmänna principer. Att omvänd skattskyldighet ska gälla vid omsättning av en tjänst som innebär att bygg- och anläggningsarbete utförs betyder att denna skattskyldighet ska omfatta hela omsättningen, dvs. både själva arbetet och material och andra varor som används. Motsvarande gäller i samband med att tjänster bestående i mark- och grundarbeten, bygginstallation eller slutbehandling av byggnader utförs, i de fall transaktionerna innefattar både arbete och material eller andra varor. För sådana omsättningar kommer hela ersättningen att utgöra beskattningsunderlag för de tillhandahållanden som omfattas av omvänd skattskyldighet (7 kap. 2 § första stycket och 3 § 1 ML).

Om ett företag enbart levererar byggmaterial ska omsättningen däremot inte omfattas av omvänd skattskyldighet, oavsett om företaget är ett s.k. byggföretag eller inte. En sådan transaktion innebär omsättning av en vara och inte omsättning av en tjänst.

Observera att uppförande eller montering av vissa egenproducerade varor inte utgör byggverksamhet enligt SNI 2002. Som exempel kan nämnas att uppförande av prefabricerade hus utgör bygg- och anläggningsarbete endast om husen inte är egentillverkade (se kod 45211). Tillverkning och uppförande av monteringsfärdiga trähus utgör däremot inte byggverksamhet enligt SNI utan ingår i en egen undergrupp för tillverkning av monteringsfärdiga trähus som har kod 20301. Omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML blir därför inte tillämplig på sådana tillhandahållanden.

Inmontering och installation av icke egentillverkade byggnadsdelar såsom dörrar, fönster och köksinredning utgör byggnadssnickeriarbeten (kod 45420) vilket innebär att den nya omvända skattskyldigheten kan bli tillämplig på sådana arbeten. Inmontering och installation av egentillverkade byggnadssnickerier utgör dock inte byggnadsverksamhet enligt SNI.

Med vänliga hälsningar

Lars Moberg

Skatteverket, Servicejouren

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga från Magenta

Hej!

Vi utvecklar faktureringsprogrammet Magenta Fakturering och förbereder nu programmet att klara av omvänd skattskyldighet inom byggbranschen från 1 juli 2007.

Broschyren "Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn" SKV 561 utgåva 1 är föredömligt tydlig men en sak förbryllar oss:

Hur ska man tolka "kan" i sista stycken på första sidan: "Däremot kan köparen bli skyldig att redovisa momsen på hela försäljningen om säljaren i samband med en byggtjänst eller byggstädning även säljer varor."

Betyder "kan" att man gör som man vill eller betyder det att det beror på någon viss omständighet eller betyder det rent av "ska"?

I exemplet med måleriföretaget: Om fakturan avser målningsarbete och färg, ska hela fakturan med automatik vara omvänt skattskyldig eller är det upp till säljaren eller upp till köparen eller beror det på någon annan annat.

För oss som programutvecklare innebär frågeställningen: Ska vi kunna hantera fakturor inom byggbranschen som delvis är omvänd skattskyldighet (tjänster) och delvis momsbelagda som vanligt, eller är det i praktiken omvänd skattskyldighet på allt eller inget på den enskilda fakturan?

Tacksam för snabbt svar.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Gerhardsson

Magenta Data AB